wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jacka Nowaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pasieka "BARĆ" im. ks. dra H. Ostacha Jacek Nowak z siedzibą w Kamiannej 17, 33-336 Łabowa, NIP: PL 7340025385, REGON: 492917036, BDO: 000033638, za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.kamianna.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym” ).

§ 1 Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, w tym za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca – oznacza podmiot świadczący usługi transportu towarów, usługi pocztowe lub usługi kurierskie, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów, w szczególności:

a) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie

b) Firmę kurierską General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie

4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta dobrowolnej Rejestracji w Sklepie Internetowym.

8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. 9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

10. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, która skutkuje dobrowolnym założeniem Konta Klienta, które pozwala na korzystanie przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

11. Sprzedawca - Jacka Nowaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pasieka "BARĆ" im. ks. dra H. Ostacha Jacek Nowak z siedzibą w Kamiannej 17, 33-336 Łabowa, NIP: PL 7340025385, REGON: 492917036, BDO: 000033638, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej; e-mail: barc@kamianna.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

12. Sklep Internetowy – oznacza platformę internetową za pośrednictwem której Klienci mogą nabywać Towary od Sprzedawcy.

13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające pod domeną www.kamianna.pl

14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym

15. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, prawa do wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych i inne prawa własności przemysłowej, w tym do jego nazwy, logotypów, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy lub przysługuje mu prawo do korzystania z nich, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony Sklepu Internetowego przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

§ 3 Korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Sprzedawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika Internetu, umożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z Usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy, w szczególności działalności konkurencyjnej.

§ 4 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

a) Klient nie ma obowiązku wypełniać pól formularza rejestracyjnego, chyba że dane będą niezbędne dla prowadzenia jego Konta Klienta. Dane niezbędne zostaną oznaczone gwiazdką;

b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;

c) Dokonanie Rejestracji jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, co Klient potwierdza oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

d) Dokonanie Rejestracji jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta o woli zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną ze Sprzedawcą, który na jej podstawie świadczyć ma na rzecz Klienta usługę prowadzenia Konta Klienta, co Klient potwierdza oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

6. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

7. Sprzedawca tworzy i wdraża adekwatne i proporcjonalne zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 5 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

2. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz Formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza z zamówieniem dokonuje się przez kliknięcie pola "ZAMAWIAM I PŁACĘ". Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów wraz z kosztem wybranego sposobu Dostawy.

3. W przypadku braku możliwości realizacji złożonego zamówienia, w szczególności w przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego Towaru albo gdy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane w pierwotnie deklarowanym terminie, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

4. W przypadkach, o których mowa w punkcie powyżej, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa lub byłaby opóźniona (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w ww. zakresie);

c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie byłaby opóźniona.

5. Po złożeniu Zamówienia w Sklepie Internetowym Klient otrzyma od Sprzedającego potwierdzenie złożenia zamówienia na podany adres mailowy.

6. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:

a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;

b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;

c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.

7. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

8. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.

9. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy);

b) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym);

c) gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym.

10. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

11. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia przy poszczególnych Towarach.

12. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta, w tym za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia, o ile Klient nie wybrał opcji odbioru osobistego. W przypadku wyboru odbioru osobistego Klient sam dokonuje odbioru zamówionych Towarów.

13. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. W przypadku wyboru odbioru osobistego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przekazywana jest informacja o gotowości zamówienia do odbioru.

14. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.

15. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

16. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

17. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy. W przypadku brak kontaktu ze strony Klienta, Sprzedawca anuluje zamówienie i jeżeli Klient dokonał już płatności za zamówienie, dokona zwrotu kwoty zamówienia z potrąceniem poniesionych kosztów dostawy i zwrotu Towaru.

§ 6 Reklamacje i gwarancje

 1. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych kodeksu cywilnego (rękojmia).
 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady towaru o której Klient nie został poinformowany przed dokonaniem zakupu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową na adres ................ lub ………. w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
 3. Reklamację należy złożyć za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu towaru – odpowiednio fakturę VAT lub paragon.
 4. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 560 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
  1. złożenie świadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
  2. żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację z terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. W tym terminie sprzedający poinformuje Klienta o zaakceptowaniu lub odrzuceniu zgłoszenia reklamacyjnego. Brak odpowiedzi sprzedającego w ww. terminie oznacza zaakceptowane zgłoszenia reklamacyjnego Klienta wraz ze wskazanym tam żądaniem reklamacyjnym.
 6. Jeżeli sprzedający uzna zgłoszenie reklamacyjne Klienta za zasadne, we wskazanym w pkt 4 powyżej terminie poinformuje Klienta o uznaniu zgłoszenia reklamacyjnego i sposobie załatwienia sprawy.
 7. W przypadku reklamacji koszt odesłania i wysłania Towaru ponosi Sprzedawca na podstawie dokumentów przedstawionych przez Klienta.
 8. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności przedstawiciela Dostawcy protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i przedstawiciele Dostawcy.

9. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 7 Zmiana, rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Klient może zrezygnować z zamówienia lub części zamówienia, jeśli składający się na nie Towar lub Towary nie zostały jeszcze wysłane, poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy przesłać na adres _______ lub adres e-mail _______.

4. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów.

5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i zwrócony zostanie koszt wysyłki najtańszej dostępnej formy dostawy oferowanej przez Sklep Internetowy dla zakupionych Towarów.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7. Klient ma obowiązek zwrócić Towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.

8.Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

§ 8 Zwrot należności

1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 dni w przypadku:

a) rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega całość lub odpowiednia część ceny);

b) odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie z §7 Regulaminu;

c) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku uznania reklamacji zgodnie z §6 Regulaminu.

2. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:

a) w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

b) w przypadku zapłaty „za pobraniem” lub przy „odbiorze osobistym”, Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub przez inny środek komunikacji wskazany przez Klienta wezwania, o których mowa w §8 ust. 2 powyżej, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

§ 9 Odpowiedzialność

1. Sprzedawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Sklepu, jeśli powodem jest:

a) modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy;

b) siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sprzedawcy).

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie. Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

§ 10 Dane osobowe i pliki „Cookies”

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

8. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.

10. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta (pliki trwałe).

11. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

12. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;

b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

c) statystycznym.

13. Każdy Klient może wyłączyć lub modyfikować mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.

§ 11 Rozwiązanie umowy

(nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 12 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 7 kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 Dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep Internetowy do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.

 

Załącznik nr 1

Zgłoszenie reklamacyjne


sporządzone w dniu ...............

1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...........................................
2. Adres: ...........................................
3. Data dokonania zakupu: ...........................................
4. Nazwa towaru: ...........................................
5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...........................................
6. Cena brutto: ...........................................
7. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura nr: ...........................................
8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ...........................................
9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ...........................................
10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / obniżenie ceny towaru): ..............................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów. Towar odsyła Klient na koszt Sprzedawcy.

.......................................................
(czytelny podpis Klienta)Załącznik nr 2

Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

dane firmy .....
........................................................
........................................................
........................................................
email: ........................

Ja ..................................................................................................................... niniejszym informuję
o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy :
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.............................................................................................. numer zamówienia ..........................................

Data zawarcia umowy to ........................................................ , data odbioru ....................................................

Imię i nazwisko ............................................ Adres .......................................................................................
Data .........................................................................................


............................................................
(czytelny podpis Klienta)


 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu